Дата народження: 5 лютого 1980 року.

Посада: вчитель англійської мови.

Закінчила: Кіровоградський Держивний Педагогічний Університет ім. В. Винниченка в 2007 р.

Моє педагогічне кредо: Необхідно створити такі умови навчання, щоб учень прагнув отримувати нові результати своїє роботи та був активним на всих етапах уроку. Для оптимізації навчального процесу використовую ігрові технології, диференційоване навчання, творчі тезнології, пояснювально - ілюстровані технології, а також класна, групова, індивідуальна та колективна форми організації навчання та виховання.

Про себе: Пристосовуючись до методики викладання сучасного уроку, я працюю над інтерактивними та проектними технологіями особистісно – зорієнтованого навчання.

На мою думку, ці методи є дуже актуальними сьогодні, оскільки вони передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва.

Опис педагогічного досвіду: Знання іноземної мови є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів сучасної  людини. Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює й оновлення освітніх технологій, що розглядають навчання іноземним мовам як процес особистісного розвитку учня в контексті взаємодії культур.

Одним із пріоритетних напрямів реформування сучасної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Опанування цього навчального предмета розглядається як необхідний компонент загальнокультурного розвитку школяра, його рівня освіченості, прилучення до світової культури і загальнолюдських цінностей. Володіння іноземною мовою вважається нині важливим резервом прискорення соціально-економічного розвитку суспільства. Крім того, необхідність знання іноземної мови стає гострою проблемою у зв'язку з інтеграцією незалежної України у європейську та світову спільноту.

Одним із завдань на шляху виховання соціально активної, інтелектуальної, творчої особистості є створення сприятливих умов на уроці. Позитивні емоції, що виникають при цьому, мають велике значення. Емоційний світ дитини, на відміну від більшості дорослих, значно багатший, тому на уроці намагаюся обов’язково виділяти час на активацію навчання через емоційну сферу. Так легше оволодіти увагою учнів, мотивувати навчальний процес. Дуже важливим , я вважаю, створення сприятливої атмосфери в класі.. Взаємодія й бажання поділитися пізнанням - це життєво важливі компоненти робочої атмосфери. А відкриття, нова інформація, радість від досягнення потребують свого вираження. Творчість, співпраця, вміння знаходити спільне рішення – це  схема взаємодії вчителя та учня в моїй роботі.

Під час організації навчально-виховного процесу використовую різноманітні методи, прийоми, форми роботи, які розвивають позитивну мотивацію до навчання мови. Для забезпечення умінь ,навичок практичного застосування набутих знань добираю систему уроків  :уроки-лекції, уроки-захист проектів, уроки закріплення знань і звичайно ж використовую різноманітні види рольових ігор Готуючись до уроків англійської мови, я ретельно продумую кожний етап уроку. Підбираю відповідну до теми наочність, цікаві форми роботи. На мою думку, урок не може існувати без сучасних інноваційних технологій. Я даю дітям завдання до попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні завдання.

Починаючи урок, велику увагу приділяю саме етапу мотивації навчальної діяльності, стараюся сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до теми уроку. На цьому етапі використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання..

На  уроці  активно використовую дидактичні ігри: «Словниковий м’яч», «Ти – мені, я – тобі», «Діалог з…», «Хто більше», .Проводжу уроки – змагання, уроки – конкурси. Під час своїх уроків використовую такі інтерактивні технології, як «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, висловлюючи свою думку; «Карусель», коли всі учасники включені в активну роботу в обговоренні дискусійних питань; «Мозковий штурм», що спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свою думку. Віддаю перевагу мовним рольовим іграм. Так, під час виконання теми «Моя сім’я» я розподілила ролі членів родини між учнями, які наслідували голос, міміку, жести героїв.

Велику увагу приділяю розвитку навичок взаємооцінки, самооцінки. Використання методу проектів на уроках англійської мови допомагає мені як вчителю не тільки розвивати в учнів мовленнєві навички та уміння, а й формувати в них інтелектуальні і мовленнєві здібності. Проектна методика викладання іноземної мови є однією з найсучасніших методик. Активно розвиваючи інтегровані вміння та знання, ініціативу, співробітництво і взаємну відповідальність, вона справедливо поєднує на практиці Проектна робота дає нам широкий спектр діяльності, яка невичерпна, як невичерпна творчість, тому ця методика буде завжди актуальною.  Отже, робота над навчальним проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.  Для вчителя – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями й навичками.

Казка іноземною мовою має величезні виховні можливості. Казка - це завжди ненав'язливе виховання. У кращих своїх образах вона відкриває дитині світ, суть людських відносин, людських почуттів - доброти, поваги, співчуття, товариства, справедливості, чуйності, взаєморозуміння, і тим самим несе в собі багатий моральний потенціал. Казка дає дітям яскравий, різноманітний образ світу, розвиваючи кругозір дитини. Через раннє залучення до казки іноземною мовою в дітях розвивається інтерес до життя народів інших країн. Позитивні емоційні дії, що відбуваються в казці, дозволяють запобігти виникненню почуття недовіри, і навіть ворожості, що нерідко з'являється й у дорослих як реакція на все нове, незнайоме, незвичне, вихідне за рамки звичних соціальних відносин.

Вивчаю питання роботи з обдарованими учнями. Вирішую завдання розвитку творчої особистості як невід’ємної умови соціалізації школярів.  З цією метою створюю на уроках умови для творчого розвитку особистості, розвиваю  провідні компетенції, сприяю формуванню інтересу до предмета, бажання втілити на практиці здобуті теоретичні знання. Намагаюся створити на уроках атмосферу співробітництва, зацікавленості у отриманні кінцевого результату.  Виховую шанобливе ставлення до рідної та іноземної мови і культури  

Отже, пристосовуючись до методики викладання сучасного уроку, я працюю над інтерактивними та проектними технологіями  особистісно – зорієнтованого навчання. На мою думку, ці методи є дуже актуальними сьогодні, оскільки вони передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва. Тільки тоді співпраця учителя з учнем здолає барєрт і дасть результат. Використовуючи в своїй роботі зазначені вище методи, в основі яких закладено діяльнісно – особистісний підхід,  я переконалася, що така технологія передбачає тісний зв’язок навчання та виховання з життям, активізує розвиток самостійності. Вона реалізується як в індивідуальній, так і в парній, груповій діяльності, формує вміння адаптуватися до дійсності, спілкуватися, працювати в команді. Всі ці методи, принципи, форми роботи, що впроваджуються послідовно, систематично, дають свої результати.

Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії
учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної діяльності протягом уроку,  набуває особистісних компетентностей.

Стійка динаміка якості знань учнів є підтвердженням ефективності впровадження досвіду та обґрунтовує доцільність використання інтерактивних методів для формування компетентної особистості.
Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук,  спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаного результату.